Tag Archives: trạm cố định

Đặc điểm của trạm cố định và trạm tạm thời

1. Trạm trộn cố định - Chuyên dùng để phục vụ cho công tác xây lắp của một công trình xây dựng đồng thời cung cấp bê tông thương phẩm trong một phạm vi bán kính hoạt động nhất định